Eich Cynwysyddion Ailgylchu

Dyma’r cynwysyddion y byddwch chi’n eu defnyddio ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol.

Gadewch eich ailgylchu a’ch gwastraff wrth ochr eich eiddo erbyn 7am ar eich diwrnod casglu fel y gall y criwiau eu gweld. Peidiwch â’u rhoi allan cyn 7pm y noson gynt.

Dylai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau sydd â biniau cymunedol ymgyfarwyddo â'u trefniadau ailgylchu lleol.

Thumbs Up Gair i gall:

Cofiwch, os ydych yn ailgylchu mwy nag y gallwch ei roi yn eich cynwysyddion yn rheolaidd, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk i ofyn am ragor am ddim, neu, ewch i bridgend.kier.co.uk.

Cardfwrdd: Sach oren

Dylech roi eich holl gardbord yn y sach ddeunydd lliw oren.

Tick Ie, os gwelwch yn dda:
 • Deunydd pacio cardbord
 • bocsys wyau
 • cardiau pen-blwydd
 • cartonau diodydd (paciau tetra)
Cross Dim diolch:
 • Papur
Cardboard Sack
Thumbs Up Gair i gall:

Os oes gennych unrhyw ddarnau mawr iawn o gardfwrdd, rhowch nhw wrth ochr eich sach oren yn barod i’w casglu.

Papur: Sach wen

Dylech ddefnyddio'r sach ddeunydd wen i ailgylchu papur.

Tick Ie, os gwelwch yn dda:
 • Papur
 • Papurau newydd
 • Cylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau
 • Carpion papur (symiau bychain)
 • Post sothach (gan gynnwys amlenni)
Cross Dim diolch:
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Hancesi papur
 • Tywelion papur
 • Papur cegin
 • Cerdyn
Paper Sack
Interested face A oeddech chi’n gwybod?

Mae ailgylchu dim ond un cylchgrawn sglein yn arbed digon o ynni i ferwi tegell naw gwaith!

Plastigion a metelau: Sach las

Cewch ddefnyddio eich sach ddeunydd las i ailgylchu pethau plastig.

Tick Ie, os gwelwch yn dda:
 • Poteli plastig, gan gynnwys poteli llaeth, poteli diod a photeli siampŵ
 • Cynwysyddion bwyd, gan gynnwys potiau iogwrt a thybiau margarîn
 • Cwpanau plastig
 • Hambyrddau bwyd nad ydynt yn ddu
 • Basgedi ffrwythau
 • Erosolau (gwag)
 • Hambyrddau a chynwysyddion ffoil
 • Tuniau bwyd
 • Caniau diod
Cross Dim diolch:
 • Plastig du
 • Bagiau plastig, gan gynnwys bagiau cario, bagiau bara a bagiau bwyd wedi’i rewi
 • Haenau plastig tenau, cling film a deunydd lapio e.e. deunydd lapio melysion a bisgedi
 • Pecynnau creision/papur â chefn ffoil, e.e. cydau ffoil
 • Papur swigod
 • Cesys CD/DVD a fideo
 • Polystyren
 • Teganau a phlastigion caled eraill
 • Potiau blodau
 • Paent chwistrell
 • Canisterau nwy
Plastigion a metelau Sach las
Interested face A oeddech chi’n gwybod?

Nid yw poteli plastig yn cael eu hailgylchu yn rhagor o boteli plastig yn unig. Gellir eu hailgylchu i fod yn grysau-t, siacedi fflîs, dodrefn neu hyd yn oed yn deganau i blant.

Gwastraff bwyd: Cadis brown

Canfu gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan yr arbenigwyr ailgylchu, WRAP Cymru, i gynnwys bag tirlenwi cyffredin ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y llynedd y gallai o leiaf hanner y gwastraff a daflwyd allan fod wedi’i ailgylchu, a nodwyd mai gweddillion bwyd oedd y rhan fwyaf ohono.

Er mwyn ailgylchu gwastraff bwyd, y cwbl sydd angen ei wneud yw ei wacàu i mewn i’r cadi bach brown, y dylid ei leinio â bag gwyrdd y gellir ei gompostio. Pan fydd y bagiau’n llawn, clymwch nhw a’u gosod yn y cadi brown mwy o faint yn barod i’w casglu.

Tick Ie, os gwelwch yn dda:
 • Bwyd amrwd a bwyd wedi’i goginio
 • Cig
 • Pysgod
 • Esgyrn
 • Crwyn
 • Bagiau te
 • Bwyd anifeiliaid anwes
Cross Dim diolch:
 • Gwastraff gardd
 • Blodau wedi’u torri
Gwastraff bwyd: Cadis brown
Thumbs Up Gair i gall:

Cofiwch ailgylchu gweddillion bwyd neu fwyd heb ei fwyta a allai fod yn swatio yng nghefn eich oergell. Tynnwch y deunydd pacio yn gyntaf, ac ailgylchwch hwnnw hefyd os yw’n bosibl!

Gwydr: Cadi du

Defnyddir y cadi du i ailgylchu eich poteli gwydr a’ch jariau gwydr.

Tick Ie, os gwelwch yn dda:
 • Poteli gwydr
 • Jariau gwydr
Cross Dim diolch:
 • Cerameg a llestri
 • Gwydrau yfed
 • Ffenestri gwydr
 • Pyrex
 • Bylbiau golau
Gwydr Cadi
Interested face A oeddech chi’n gwybod?

Gellir ailgylchu gwydr dro ar ôl tro heb iddo golli ei ansawdd!